Počítadlo přístupů

TOPlist

Newsletter

Vložením e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů


Otáčející reklama Otáčející reklama

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

 

Prodávající je:

 

D -STOYS s.r.o.  - "DESISTYLE" - Internetový obchod: www.desistyle.cz

 

SUŠILOVA 1778/8, PŘEROV 75002

email: desistyle@seznam.cz

IČ: 10964479

 

 

Adesa pobočky DESISTYLE:

kontakt se zákazníkem, sklad a výdejní/odběrné místo:

(150m od nákupního Obchodního centra Galerie Přerov, směrem k nádraží, hned první ulice - vlevo)

ADRESA: SUŠILOVA 1778/8, PŘEROV - pro vyřizování reklamací

Adresa elektronické pošty:

desistyle@seznam.cz

VŽDY PŘEDEM KONTAKTOVAT E-SHOP E-MAILEM, PRO URYCHLENÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE POMŮŽE I FOTOGRAFIE

VŽDY VÁS OBRATEM BUDE KONTAKTOVAT ODPOVĚDNÁ OSOBA VYŘIZUJÍCÍ REKLAMACE.

 

Telefon: +420 602 614 516


 

REKLAMAČNÍ PROTOKOL:

 

Firma/jméno a adresa kupujícího:

IČ: DIČ:

Poznámky:

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:

(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

 

Reklamované zboží:        Datum nákupu:

(Datum vystavení faktury)

Číslo faktury:

Podrobný popis závady: *

*) Co nejpodrobněji specifikujte závadu. Podstatně tak ulehčíte i zkrátíte celý proces vyřízení reklamace.

 

 

Návrh způsobu řešení reklamace:

 

 

Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek:

1. Zboží bude předáno prodávajícímu k reklamačnímu řízení kompletní v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě (kupující zodpovídá za tento obal), na náklady kupujícího.
2. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno kupujícím. Pokusy kupujícího o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!

3. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch kupujícího v co nejkratším termínu, a nejpozději do 30 dnů od přijetí bude zboží odesláno kupujícímu. Pokud kupující předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si prodávající právo prodloužit tuto dobu.

Podepsáním tohoto reklamačního protokolu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a žes nimi v plném rozsahu souhlasí.

 

 

Datum: __________________ Podpis kupujícího: ___________________________

 

 

 

Prodávající:

D -STOYS s.r.o. - eshop: DESISTYLE, Internetový obchod: www.desistyle.cz

P.Kesslerová, SUŠILOVA 1778/8, PŘEROV 75002

IČ: 10964479

 

Reklamované zboží zašlete nebo předejte osobně po předchozí domluvě(e-mail, telefon, Po-Pá 11-14 hodin) na adresu:

DESISTYLE, SUŠILOVA 1778/8, 750 02 PŘEROV, spolu s kopií prodejního dokladu.

Datum přijetí reklamace:

Reklamaci vyřizuje:

Vyjádření k reklamaci:

 

 

 

Datum: __________________ Podpis prodávajícího: ______________________________

 

 

 

 

 

Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o:

  • vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

DomůDomůKošík  

(prázdný)

Přihlášení

AKTUALITY

 

 

 

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky

Otáčející reklama Otáčející reklama